# ساخت_دال_دو_طرفه_با_استفاده_از_فن_آوری_کوبیاکس(cob